ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܠܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܶܐܬܥܰܫܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܕܡܶܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܪܰܥ ܬܰܡܳܢ: ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܢܰܦܨܳܗ̇ ܠܫܶܢܬܶܗ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܒܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܟܐܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܒܶܪܺܝܳܘܣ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܕܩܳܡ. ܐܰܝܬܺܝ̣ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ̣ ܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܕܠܳܐ ܨܺܝܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ̣ ܠܰܚܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚ̈ܶܛܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܠܙܳܐܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܫܟܶܒ ܡܳܪܰܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܘܢܳܚ ܡܶܢ ܫܚܳܩܶܗ ܥܰܝܺܝܦܳܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ: ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀

ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܒܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: ܘܬܰܠܰܚ ܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ: ܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܺܝ̣̈ܠܶܐ܀

ܢܦܰܩ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܢܳܩ̈ܦܰܘ̄ ܪܽܘܚ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܰܚܦܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܰܠܥܽܘܩܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܰܒܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܩܳܡ ܘܰܐܚܺܝ ܠܟܽܠ: ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘ

ܨܦܰܚ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܛܠܶܩ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܩܳܠ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܢܦܰܠܝ̈ ܣܳܚܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܒܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ktobesuryoye.nl