ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܣܰܩܝ̱ ܠܶܟܝ̱: ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝ̣ܫܰܝ. ܕܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܣܰܒܪܶܟܝ̱ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܚܰܝܷ̈ܐ ܠܡܳܝ̈ܘܬܶܐ. ܘܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄:

ܗܳܐ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܶܝܢ: ܘܐܰܪܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܡܠܶܝܢ: ܕܩܳܡ ܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܰܥܛܺܝܦ ܬܳܓܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ܀

ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ: ܘܢܳܕܘ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܗܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܥܕܺܝ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܫܒܰܝܴ̈ܐ: ܡܶܢ ܐܝ̣̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ: ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܨܦܰܚ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܛܠܶܩ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܩܳܠ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܢܦܰܠܝ̈ ܣܳܚܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ܀

ktobesuryoye.nl