ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܢܦܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܘܦܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ. ܘܰܣܚܰܦ ܐܳܦܰܕܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܰܦܶܨ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ. ܕܰܚܒܳܠܳܐ ܟܳܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܙܗܺܝܘ ܐܰܝܟ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܘܩܳܡ ܢܰܨܺܝܚ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܒܰܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕܗܶܦܟܰܬ ܩܶܫܬܶܗ ܟܰܕ ܢܳܨܚܳܐ: ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܐܰܫܶܦ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܕܰܨܒܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܢܰܦܢܶܝܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܢܛܰܚ ܙܝܺܘܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܺܠܝܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܫܬܪܺܝܘ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܬܶܡܗܳܐ ܒܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܠܰܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܝܺܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ

ܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܓܠܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ: ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܙܳܚܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܟܶܪܟܰܬ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ: ܘܕܰܚܙܰܘ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܩܥܰܘ ܗ̄ܘܗ̄܀

ktobesuryoye.nl