ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܦܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܘܦܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ. ܘܰܣܚܰܦ ܐܳܦܰܕܢܷ̈ܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܰܦܶܨ ܚܶܠܐܴ ܡܶܢ ܨܰܠܡܷ̈ܐ. ܕܰܚܒܳܠܐܴ ܟܳܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܙܰܗܺܝܘ ܐܰܝܟ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܘܩܳܡ ܢܰܨܺܝܚ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܒܰܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕܗܶܦܟܰܬ ܩܶܫܬܶܗ ܟܰܕ ܢܳܨܚܳܐ: ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܐܰܫܶܦ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܕܰܨܒܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܢܰܦܢܶܝܢ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܢܛܰܚ ܙܝܺܘܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܠܝܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܘܐܶܫܬܪܺܝܘ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܴ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܬܶܡܗܳܐ ܒܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܠܰܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܝܺܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ

ܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܓܠܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ: ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܙܳܚܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܟܰܪܟܰܬ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ: ܘܕܰܚܙܰܘ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܩܥܰܘ ܗ̄ܘܗ̄܀

ktobesuryoye.nl