ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܺܬ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܙܝܺܙ ܟܽܠ. ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܣܒܰܠ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܰܟܠܺܝ̣ܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܦܺܝ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܦܰܨ ܡܶܢܶܗ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܥܰܡ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܢܳܡ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܩܳܡ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

ܢܶܚܕܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢ: ܒܢܶܨܚܳܢ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܰܐܟܪܶܙ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܥܽܘܡܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܡܳܢ: ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ ܒܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܩܰܦܶܠ: ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܘܫܰܦܶܠ: ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܩܰܒܪܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܺܐܝ̣ܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܒܡܶܕܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ: ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ: ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܰܡܬܰܚ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܢܺܝܫ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܚܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠܘ̱ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ktobesuryoye.nl