ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܐܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܺܬ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܙܝܺܙ ܟܽܠ. ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܣܒܰܠ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܰܟܠܺܝ̣ܠ ܟܽܘܒܷ̈ܐ: ܘܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܦܺܝ ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܦܰܨ ܡܶܢܶܗ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܥܰܡ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܠܟܺܐܒܷ̈ܐ ܕܰܛܥܶܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܢܳܡ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܩܳܡ: ܒܚܰܝܠܐܴ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

ܢܶܚܕܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ ܝܰܘܡܳܢ: ܒܢܶܨܚܳܢ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܐܰܟܪܶܙ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܥܽܘܡܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܡܳܢ: ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ ܒܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܩܦܰܠ: ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܘܫܰܦܶܠ: ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܩܰܒܪܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܐܺܝ̣ܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܒܡܶܕܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܐܰܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܘܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ: ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ: ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܰܡܬܰܚ ܥܰܠ ܣܰܘܦܷ̈ܐ ܢܺܝܫ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܚܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ktobesuryoye.nl