ܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܩܽܘܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ: ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܕܰܪܳܐ ܣܕܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܥܰܡ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬ ܘܰܐܚܪܶܒ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܥܽܘܩܣܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܫܪܳܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܐܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: ܨܒܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܽܘܩܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܰܒܰܪ܀

ܐܰܪܝܺܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܢܺܝܫ ܢܶܨܚܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܒܰܪܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܰܪ܀

ܩܳܡ ܠܬܺܒܶܝܠ ܡܠܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܝܰܐ ܥܳܩܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪ܀

ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܥܺܕܬܳܟ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܰܪ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܕܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܣܚܰܦ. ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܫܽܘܪ̈ܶܐ: ܚܰܣܺܝ̣̈ܢܶܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܙܪܰܥ ܒܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

ktobesuryoye.nl