ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܪܰܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܟܰܢ̈ܝ̱ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ: ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ: ܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܒܫܰܦܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ: ܐܶܣܬܚܶܦ ܓܰܝܣܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܕܩܳܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܦܪܶܓܘ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܛܳܣ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܒܚܺܐܦܳܐ: ܘܰܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܓܶܠ ܠܟܺܐܦܳܐ: ܘܗܳܐ ܐܰܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ܀

ܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝ̈ܳܬܶܝܢ ܐܳܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ: ܠܚܰܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܙܶܠܝ̱̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܘܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܐܩܺܝܡܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܐܰܪ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܕܳܫ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܪܰܪ ܟܽܠ܀

ktobesuryoye.nl