ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܰܠ ܓܳܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܬܶܕܪܽܘܟ. ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܳܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡ̈ܳܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܙܟܶܐ. ܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܰܬܨܽܘܡ ܘܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܰܬܨܰܠܶܐ. ܘܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܬܺܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܩܳܪܝܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܥܳܪܶܩ ܘܡܶܬܛܰܫܶܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܡܠܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ: ܦܳܪ̈ܫܰܝ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܡܽܘܡ̈ܶܐ: ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܚܠܳܦ ܕܐܰܣܠܺܝܘ ܢܝܳܚ̈ܶܐ: ܘܫܳܛܘ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܰܐ ܦܳܛܪܺܝܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܡܰܪܩܳܐ. ܘܢܳܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܚܳܠܛܳܐ ܒܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ: ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܕܪܰܫ ܠܳܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܐܠܦܰܢ ܕܙܰܝܢܰܐ ܗܘ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܡܶܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܟܶܢܫ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܶܢܶܐ܀

ktobesuryoye.nl