ܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܚܫܢܝܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̣̈ܠܐܷ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀


ܚܠܦ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܦܶܨܚܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܠܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܦܶܨܚܳܟ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܦܘܢܝܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܒܺܝܫ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܬܰܚܬܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܘܬܶܗ ܡܶܛܠܳܬܰܢ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫܷ̈ܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܪܓܫܘ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܗܘܰܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܘܢ܀


ܠܘܛܢܝܐ: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܙܪܰܥ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܩܰܪ̈ܒܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܰܣ̈ܩܳܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܰܝܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠܐܴ. ܕܐܶܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܥܰܢ̈ܺܝ̣ܕܶܐ܀

ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܕܐܰܚܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܺܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ

ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܦܪܰܩ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܀

ktobesuryoye.nl