ܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܚܫܢܝܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̣̈ܠܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀


ܚܠܦ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܦܘܢܝܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܒܺܝܫ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܬܰܚܬܺܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܘ ܗܘܰܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܀


ܠܘܛܢܝܐ: ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܪܝܐ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܙܪܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܡܳܝܽܘ̈ܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܩܰܪ̈ܒܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܰܣ̈ܩܳܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܰܝܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠܳܐ. ܕܶܐܬܶܡܢܺܝ ܥܰܡ ܥܰܢ̈ܺܝ̣ܕܶܐ܀

ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܕܰܐܚܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܺܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ

ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܦܪܰܩ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܀

ktobesuryoye.nl