ܕܫܒܬܐ ܕܠܥܙܪ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ: ܫܪܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܩܪܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܩܪܺܝ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ

ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̣̈ܕܰܘܗܝ. ܘܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܳܟܶܝܢ ܘܐܰܒܺܝܠܺܝܢ. ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܘܐܰܩܺܝ̣ܡܶܗ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܫܡܰܥ ܡܳܪܰܢ ܕܡܺܝܬ ܠܳܥܳܙܳܪ: ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ. ܬܪܰܨ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ: ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܀

ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ: ܕܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܠܰܳܥܳܙܳܪ ܐܰܚܽܘܢ ܘܪܳܚܡܳܟ: ܠܳܐ ܚܳܛܶܦ ܗܘܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܀

ܩܳܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܬܳܐ ܠܒܰܪ. ܫܪܳܝܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܚܰܝܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝܬܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܩܪܺܝ ܘܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܠܰܫܟܺܝ̣̈ܒܰܝ ܒܰܫܡܳܟ ܚܰܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܟܽܠ ܕܐܰܒܺܝ̣̈ܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܒܳܟ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܳܟ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ktobesuryoye.nl