ܥܐܕܐ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ

ܒܝܽܘܡ 30 ܚܙܺܝܪܳܢ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܐܚܪܢܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟ ܥܺܕܬܳܐ

ܚܰܬܢܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ: ܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܓܺܙܰܒܪ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܠܶܡ: ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܝܒ : ܝܒ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ̱ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܢܶܗܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܥܠܶܝܗ̇.
ܛܠܶܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܪܳܙܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܐܪܕܺܝܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.
ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܕܶܢܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܶܠܩܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ: ܒܝܰܕ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀

ܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳـ̈ܬܶܐ ܕܰܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܢܟܰܢܫܽܘܢ ܥܳܢ̈ܶܗ ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܬܽܘܒ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܕܚܺܝܡܬܳܐ ܥܰܡܠܰܘ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ: ܘܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘ̈ܬܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܨܰܒܬܽܘܗ̇ ܒܕܶܡܗܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ.
ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝ̣ܬܳܐ

ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܰܒܶܬܟܽܘܢ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܗܳܐ ܫܳܐܠܳܐ: ܕܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܕܳܪ̈ܳܬܳܗ̇܀

ktobesuryoye.nl