ܕܚܡܫܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܫܡܪܝܐ ܛܒܐ

ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܣܳܡܶܟ ܡܪܳܝܳܐ ܠܟܽܠ ܕܢܳܦܠܺܝܢ: ܘܬܳܪܶܨ ܠܟܽܠ ܕܰܟܦܺܝܦ̈ܺܝܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ: ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ ܒܠܰܥ. ܥܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ: ܘܐܶܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܠܳܐ ܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ. ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܣܥܰܪܬܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ

ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܣܳܢܝܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܫܰܠܰܚܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܰܐܦܠܽܘܗܝ: ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ܀

ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܰܦܺܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܐܳܣܝܳܐ ܫܳܡܪܳܝܳܐ. ܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܘܫܰܟܢܶܗ ܢܝܳܚܳܐ: ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܣܡܰܟ ܫܶܦܠܶܗ: ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܪܟܽܘܒܶܗ. ܘܰܠܘܳܬ ܦܽܘܬܩܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܒܠܶܗ: ܘܦܰܪܩܶܗ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܦܰܨܺܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܢܰܦ̈ܺܝܠܶܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܛܳܒܳܐ ܕܰܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬ ܐܳܕܳܡ: ܕܰܒܠܰܥ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܪܽܘܩ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ktobesuryoye.nl