ܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ̱. ܘܶܐܡܰܪ ܕܣܳܡܶܬ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̣̈ܢ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܚܙܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܥܛܺܝ̣ܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܣܰܒܪܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ: ܘܫܰܠܚܰܢܝ̱ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܣܰܒܪܳܟ: ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ: ܐܶܣܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝ̣ܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܰܒܰܪ ܥܺܝܪܳܐ: ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܢܶܗܘܶܐ ܦܺܐܪܳܐ: ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܐܶܡܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܫܰܪ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ: ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܗ̇ ܥܒܰܪܘ̱܀

ܥܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩ: ܡܶܠܰܝ̈ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܡܶܣ̈ܬܰܠܝܳܢ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝ̣ܩ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܬܡܰܠܝ̈ܳܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܐܶܬܳܐ ܢܚܰܕܶܬ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܠܒܰܪܬ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ ܚܶܣܕܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܺܝ ܬܶܣܥܽܘܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܡܠܶܝܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܬܢܰܨܰܚ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܣܰܘܦܰܝ̈ ܬܺܒܶܝܠ܀

ktobesuryoye.nl