ܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܐܳܦ ܒܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܐܳܕܪ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܳܬܶܟ̈ܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܝܺܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܺܕ܇ ܘܕܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟ̣ܝ̱ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ̣ܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܺܕ܇ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱܇ ܐܶܡܪܰܬ̣ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܺܕ܇ ܘܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܟ̣ܝ̱܀

ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܺܕ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟ̣ܪܳܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܨܠܽܘܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܐ

ܛܥܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܘܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܒܶܐܕܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܒܰܛܢܳܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܨܪܳܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܣܶܕܪ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܝܰܒܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܢܶܕܢܰܚ: ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܟܝܳܐ ܥܽܘܒܶܟܝ̱ ܢܶܨܡܰܚ܀

ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܝܫܰܐ ܗ̄ܘ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ̱ ܢܶܫܪܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝ̣ܠܶܕ ܒܶܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̄ܘ: ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ܀

ܒܥܳܝ ܐܶܡܳܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܰܕܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܒܰܙ̈ܢܰܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܘܣܺܝܢ. ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ: ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ. ܘܨܶܐܕܰܝܟܝ̱ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܘܰܛܥܺܝܢܰܬܝ̱ ܠܶܗ ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl