ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܗ ܕܡܪܢ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ̱ ܐܰܢܬ: ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܗ̄܀

ܦܬܓܡܐ ܐܚܪܢܐ:

ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܷܬܶܐܡܰܪ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܘܗܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܗܰܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܠܽܘܗܝ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܙܰܡܰܪܘ ܙܰܡܰܪܘ ܙܰܡܰܪܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܰܡܪܽܘܗܝ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܠܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦ ܥܽܘܫܢܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܙܳܟ̣ܽܘܬ̣ܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܠ܀

ܟܰܕ ܡܥܰܢܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ. ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܠܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܐܺܝܠ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܐܺܝܠ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܀

ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܐܺܝܠ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ ܒܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ. ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܘܽܪ̈ܶܐ ܙܰܝܰܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ
ܒܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓ̣ܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܘܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܶܗ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ܀

ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܕܟܰܕ ܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܒܓ̣ܰܘ ܐܳܦܰܪܬܳܐ܇ ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܠܚܺܝܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܰܡܢܰܨܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܳܚܕܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢ ܫܳܪܶܐ ܒܳܗ̇܇ ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܳܡ ܕܢܶܙܕܰܝܰܚ ܒܳܗ̇܀

ܠܘܛܢܝܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܦܳܠܚܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܝܰܒܶܒܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ: ܘܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܒܥܶܕ: ܘܰܠܟܠܢܳܫ ܕܢܰܚ ܫܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܟܳܘܙܺܝܢ: ܢܚܶܬ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ: ܕܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܘܬܳܐ܀

ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܰܒܘ ܩܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܪ̈ܶܟܢܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܺܝܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܕܘܬܳܐ: ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܢ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܪܢ ܨܘܬ ܦܝ ܒܝܬܠܚܡ

ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ: ܩܳܠ ܚܰܕܘܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ. ܕܝܺܠܝܺܕ ܠܰܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܚܰܕܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܳܢܶܣܩܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܫܰܒܪܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܙܡܰܪܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܚܰܕܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܳܢܶܣܩܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܫܰܒܪܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܐܚܪܢܐ:

ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܢܚܶܬܘ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܰܒܰܪ ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܠܠܝܳܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܦܳܪܘܩܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܥܽܘܠܐܳ: ܪܡܶܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ܀

ܙܳܚܘ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܢܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܗܰܠܶܠܘ܀

ܗܦܟܬܐ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܳܐ: ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܶܬܝ̣ܠܶܕ ܒܓܰܘ ܐܳܦܰܪܬܳܐ. ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ ܠܟܽܘܢ

ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܐܰܝܬܝ̣ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ: ܕܺܝܠܝ̣ܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܐܳ: ܢܶܣܓܶܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ܀

ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܙܺܝ̈ܘܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܙܰܘܚܳܐ ܡܗܰܠܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܐܳܦܰܪܬܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܐܳ: ܢܶܣܓܶܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܠܐܳ: ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܫܒܰܪܬܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܐܳ: ܢܶܣܓܶܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ܀


ܠܙܘܝܚܐ:

ܕܢܰܚ ܢܘܗܪܳܐ ܒܗܳܢܐܳ ܝܰܘܡܳܐ: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܩܳܠܐܳ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܒܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ܀

ܒܗܳܢ ܠܠܝܳܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܺܝܪܳܐ: ܘܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܦܳܪܩܳܐ ܕܺܝܠܝ̣ܕ: ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ܀

ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܠܐ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܡܳܟܳܐ: ܒܰܡܕ̈ܝ̣ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܡܶܢܶܟܝ̱ ܓܶܝܪ ܢܶܦܽܘܩ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܰܠܟܘܬ ܥܳܠܡ̈ܐ ܢܶܐܚܽܘܕ܀

ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܬܘܡܳܝܳܐ: ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ. ܫܒܰܩ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܐܳ ܐܰܝܢܳܝܳܐ: ܘܟܶܢܦܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܒܳܐ܀

ܠܙܘܝܚܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܘܫ̈ܶܐ ܘܐܶܬܰܘ ܗܘܰܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ. ܘܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܥܰܬܝ̣ܩ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ: ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ. ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܗ̇ ܘܠܐܳ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܪܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥ̣ܰܠ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܘܠܰܒܫܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܝ̣ܪܝܢ ܕܰܒܬܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܶܗ. ܘܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܢܣܰܒ܀

ܠܙܘܝܚܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܚܕܰܘ ܥܰܡܶܡ̈ܐ

ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܝܠܶܕ: ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܐܝܡܳܡܳܐ. ܙܰܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܰܠܐܟ̈ܐ: ܘܓܘܽܕ̈ܶܐ ܘܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܙܰܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܗ܀

ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ: ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܘܡܩܳܐ. ܙܰܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܙܰܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܠܳܟ ܫܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܝܰܠܕܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ: ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ܀


ܗܫܐ ܚܙܝ ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܐ ܦܪܘܩܝܐ


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܩܳܠ ܡܰܠܐܰܟܷ̈ܐ ܪܥܶܡ ܒܗܳܢ ܠܶܠܝܳܐ: ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܘ ܟܺܐܢ̈ܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl