ܒܝܬ ܓܙܐ - ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ

ܩܕܡܝܐ H

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‍ܠܳܗܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܛܥܰܢܝ̱܆ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܙܰܝܚܰܬ݀ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܚܙܳܬ݀: ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܡܰܠܠܰܬ݀ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐ‍ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܐܰ‍ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܬܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ‌ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ‌ܐܶܡܪܳܐ. ܥܰܠ ‌ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܡܰܢ ܢܰܨܒܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ‌ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܢܽܘ̣ ܝܰܠܕܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܢܰܨܒܶܗ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܩܝܳܐ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܳܐ: ܒܛܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗ̣ܽܘ ܨܒ̣ܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܝܳܗܒ̈ܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܚܰܒܺܝܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܥܰܘ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܽܘܫܶܐ: ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܣܳܗܕ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܬܠܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ: ܝܰܗ̣ܒܘ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܦܺܝܩ: ܒܰܒܥܳܬܳܟ ܘܣܰܓܺܝ ܚܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܐܺܝܕܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܦܳܬܰܚ ܠܳܟ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܚܳܕܶܐ ܒܳܟ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟ. ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܛܳܥܶܢ ܠܳܟ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܳܟ ܗ̄ ܘܰܡܚܰܒܶܒ ܠܳܟ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܟܽܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܗܳܐ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܒܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܆ ܕܗܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܐܶܠܦܰܢ ܕܬܶܛܒܰܥܝ̱ ܠܳܗ̇. ܢܶܩܪܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ: ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܒܕܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܢܰܥܕܶܗ ܠܶܐܠܦܰܢ: ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܫܦܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ: ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀: ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܚܰܕܶܬ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܶܗ: ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܒܳܟܶܝܢ ܘܰܐܒܺܝܠܺܝܢ. ܘܫܰܐܶܠ ‌ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܶܐܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܡ̣ܶܢ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ: ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ܀

ktobesuryoye.nl