ܒܝܬ ܓܙܐ - ܐܝܠܝܢ ܕܥܢܕܘ ܒܡܫܝܚܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܡ ܝ̇ܠܕܰܬ ܐܰ‍ܠܳܗܐ

ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܫܘܰܝܬܝ̱ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܨܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܪܳܙܶܟܝ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ. ܕܰܒܚܽܘ̣ܒܶܗ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܶܗ ܐܰܦܺܝܣܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܠܰܢ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ

ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܰܕܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܘܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܰܝܢ ܠܳܐ ܟܦ̣ܰܪܢܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܐܰܣܠܺܝܢܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ: ܘܢܶܙܟܶܝܘܗ̱ܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢ̣ܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡ̣ܰܕܬܽܘܢ ܘܰܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܬܽܘܒ ܚܰܪܰܪܟܽܘܢ ܘܒܰܕܡܶܗ ܬܶܬܦܰܪܩܽܘܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟܽܘܢ. ܘܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܥܳܠܰܡ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl