ܒܝܬ ܓܙܐ - ܫܠܡܐ ܥܡܗܘܢ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܫܰܒܚܐ܆ ܐܰܟܬܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܨܡ̣ܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܰܕܢܰܚ̣ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܝ݀ܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܛܶܢ̣ܬܝ ܘܝ̣ܺܠܶܕܬܝ. ܠܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ: ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܕܺܝܟܠܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪ ܠܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܪ̈ܚܺܝ̣ܡܶܐ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܛܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܨܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܙܳܥܘ ܘܶܐܬܪܰܦܺܝ̣ܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ: ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ

ܕܶܚܠܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܚܳܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܺܝܠ ‌ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܡ̣ܶܢ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܬܩܺܝ̣ܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ktobesuryoye.nl