ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܕ

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܰܒܫܘܒܚܳܐ

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܒܥܳܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢܶܣܥܪܰܢ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ

ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ. ܦܽܘܠܚܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒ̣ܰܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܘܰܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܶܐ

ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܫܡܰܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܳܚܟ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܠܳܟ ܗܽܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܣܠ̣ܶܩܬ ܠܰܨܠܝܒܳܐ

ܣܠ̣ܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣ̣ܰܒܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ktobesuryoye.nl