ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܗ

ܒܰܨܠܘܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ܆ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܆ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ

ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕܰܬܠܰܐܘܽܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝܢܝ

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝܢܝ. ܘܨܽܘܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܀

ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܫܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܠܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡܟ̈ܶܐ

ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܢܗܰܪ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܬܰܚܬܺܝܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܢܚ̣ܶܬܬ. ܘܰܣܠ̣ܶܩܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ktobesuryoye.nl