ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕ

ܪܒܝܥܝܐ

ܐ: ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܶܣ: ܠܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܟܝ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܺܝ̣ܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܐ ܝܶܩܕܰܬ݀ ܐܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܘܰܒܒܳܥܘ̈ܳܬܶܟܝ: ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܫܰܓܫܽܘܢܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ: ܘܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ. ܘܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܓܰܠ̱‍ܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܶܡܥܶܬ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܩܳܪܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܚܛܺܝܿܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܰܝܬ ܡܳܪܝ ܥܰܒܕܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܛܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ. ܘܶܐܢܳܐ ܚܛܺܝܬ ܘܰܐܪܓܶܙܬܳܟ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܫܠܰܚ ܐܳܕܳܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܳܐ: ܘܰܐܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܛܰܥܡܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ. ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܒܣܶܡ ܠܺܝ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ: ܣܰܓܺܝ ܡܰܪܺܝܪ. ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܛܰܦ ܡܶܢܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܡܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܙܺܝܥ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ. ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܳܝ ܠܳܟ ܕܳܘܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܐܦ ܠܳܟ ܫܳܪܶܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܀

ktobesuryoye.nl