ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܓ

ܬܠܝܬܝܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܶܐܬܦܠܰܓ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܥܒ̣ܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ ‌ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܪܫ̣ܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܰܩܶܢܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܬܘܒ ܒܗ ܢܰܦܫܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒ̣ܕ̈ܘܗ̱ܝ ܕܰܐ‍ܠܳܗܳܐ

ܢܰܦܫܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܩܢܳܝ ܠܶܟܝ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܟܝ. ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܙܥܶܩܝ ܘܶܐܡܰܪܝ ܕܶܐܬܚܰܝ̇ܠܶܬ ܘܶܐܬܥܰܫܢܶܬ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܟܺܐܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ktobesuryoye.nl