ܒܝܬ ܓܙܐ - ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܕ

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܒ̣ܰܪܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩ̣ܬ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܟܰܣܺܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ܀

ܐܚܪܢܐ

ܩܛܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܪܝܳܐ ܘܕܺܐܒܳܐ. ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܢܣ̣ܰܒ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳ‍ܛܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܠܳܟ ܕܰܐܨܡܰܚ̣ܬ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܢܗ̣ܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܘܚܰܘܺܝ̣ܬ ܒܬܺܒܶܝܠ ‌ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ܀

ktobesuryoye.nl